මොරගහකන්ද ජලාශයට මුල් දියවර මුදා හරී

මොරගහකන්ද ජලාශය සඳහා මංගල දියවර ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබිය. එවකට මහින්ද රාජපකෂ ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්මාන්ත, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරිම ආරම්භ කරනු ලැබීය.

මොරගහකන්ද ජලාශයේ විශාලත්වය පරාක්‍රම සමුද්‍රය මෙන් හය ගුණයක් වන බව පැවැසේ. මහවැලි ව්‍යාපාරයේ අවසන් ව්‍යාපෘතිය වන්නේද මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතියයි.

කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය, පානීය ජල අවශ්‍යතාව, විදුලි බල සැපයුම ලෙස බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මොරගහකන්ද වාරි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරිණ.