මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පුවරු වඳුරන්ට සහ වවුලන්ට ද?

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය බලගැන්වීමේ අරමුණින් රාජගිරියේ මාර්ග සංඥා පුවරු ද්වි භාෂා ප්‍රතිපත්තියට අනුව සිදු කරන ලෙස ඉල්ලමින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය බලගැන්වීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යොමුකළ ලිපියට පිළිතුරු දීම හෝ ඒ අනුව ක්‍රියාකිරීම තබා මේ වනවිට උඩු යටිකුරු වී ඇති පුවරු වත් යථා පරිදි සකස් කිරීමට කටයුතු කර නොමැත.

මේ බව පෙන්වා දෙමින් රාජ්‍ය භාසා ප්‍රතිපත්තිය බලගැන්වීමේ ව්‍යාපාරය විසින් අද දිනයේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කළ අතර “මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රාජගිරියේ සවිකර ඇති මෙම පුවරුව කියවිය හැක්කේ ‘වදුරන්ට‘ හෝ ‘වවුලන්‘ ට මිස මිනිසුන්ට නොවන බව එහි සඳහන් වෙයි.