ලංකාවේ ජංගම දුරකථන මිලියන 26.2 තෙක් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව 2016 වසර අවසාන වන විට මිලියන 26.2ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් පසුගිය 2015 වසරට සාපේක්ෂව එය සියයට 7.6ක වර්ධනයක් වන බවත් මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වා දේ.

මේ අනුව 2016 වසර අවසානයේදී එනම් මෙම වසර ආරම්භයේදී මෙරට ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතා ඝනත්වය පුද්ගලයන් 100කට 123.7ක් ලෙසින් මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වා දේ.

එසේම 2015 වසරේ මිලියන 1.1ක් වූ රැහැන් සහිත ස්ථාරව දුරකථන සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය මෙම වසර මුල වන විට මිලියන 1.2ක් දක්වා සියයට 3.4කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවද 2016 මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වා දේ.

මේ අනුව 2016 වසර අවසානයේදී මෙරට ස්ථාවර දුරකථන සම්බන්ධතා ඝනත්වය පුද්ගලයන් 100කට ස්ථාවර 12.0ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

2016 වසර අවසන් වන විට අන්තර්ජාල ඝනත්වය 23.2ක් දක්වා ඉහළ නංවමින් වසර තුළදී මුළු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව 4,920,554ක් දක්වා සියයට 20.3කින් වර්ධනය වී ඇත.

2016 වසර තුළ දී සියයට 36.1ක ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ ස්ථාවර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වර්ධනය, සමස්ත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වර්ධනය කෙරෙහි බෙහෙවින් ඉවහල් වී ඇති බවත්, 2016 වසර අවසාන වන විට ජංගම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ වාර්තා වූ 3,408,408ට සාපේක්ෂව 3,991,465 දක්වා සියයට 17.1ක වර්ධනයක් පෙන්නම් කර ඇති බවත් 2016 මහ බැංකු වාර්තාව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දේ.