අප්‍රේල් මස උද්ධමනය 8.4%යි

ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේ වාර්ෂික උද්ධමනය සියයට 8.4 ක්‌ ලෙස ගණනය කර ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පසුගිය මාර්තු මස උද්ධමනය සියයට 8.6 ක්‌ විය.

අප්‍රේල් මස උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්‌ඩයේ සියයට 5.2 ක සහ ආහාර නොවන කාණ්‌ඩයේ සියයට 3.3 ක දායකත්වයක්‌ පිළිවෙළින් ලබාදී ඇති බව ද ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව මාර්තු මාසයේ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 119.5 සිට අප්‍රේල් මාසයේදී 121 දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ තිබේ.