ලන්ඩන් ගොඩනැගිල්ලක ගිණ්නක්

බටහිර ලන්ඩනයේ මහල් 27 කින් යුත් ගොඩනැල්ලක ගිණ්නක් ඇතිවී ඇති බවට වාර්තා වේ. මේ වන විට ගිණි නිවන බඨයන් 200 කගෙන් යුත් පිරිසක් ගිණ්න පාලනය කිරීමේ කටයුතුවල නිරතවන බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.