කොටස් වෙළදපොළ වර්ධනයක්

කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසන දී 6718ක් ලෙස සටහන් වූයේ, රුපියල් මිලියන 966ක පිරිවැටුමක් ද වාර්තා කරමින්.