කොටස් වෙළදපොළ පහතට

සතියේ අවසන් දිනය වූ ඊයේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සුළු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 6666.05ක් ලෙසයි සටහන් වුණේ.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 19.6ක් හුවමාරු වී තිබුණා. දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 625.7ක්.