ජුනි මස උද්ධමනය 6.3% යි

ජුනි මස උද්ධමනය සියයට 6.3 දක්‌වා අඩුවී ඇතැයි ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මැයි මස උද්ධමනය සියයට 7.1 ක්‌ විය.

ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සඳහා ආහාර කාණ්‌ඩයේ 3.9% ක හා ආහාර නොවන කාණ්‌ඩයේ 2.4% ක දායකත්වයක්‌ පිළිවෙළින් ලබාදී ඇත. එහෙත් 2016 ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සඳහා මෙම එක්‌ එක්‌ කාණ්‌ඩයේ දායකත්වය පිළිවෙළින් 3.4% ක්‌ හා 3.1% ක්‌ වූ බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

කෙසේ නමුත් 2017 ජුනි මාසයේ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මාසික වෙනස්‌වීම සංසන්දනය කළ විට, 2017 මැයි මාසයේ දර්ශකය 121.8 සිට 2017 ජුනි මාසයේ දර්ශකය 123.4 දක්‌වා ඉහළ යාමක්‌ වාර්තා විය. පසුගිය මාසය හා සංසන්දනය කළ විට 2017 ජුනි මාසයේ මෙම වැඩිවීම 1.6 ක දර්ශකාංක වැඩිවීමක්‌ හා 1.3 ක ප්‍රතිශතාංක වැඩිවීමක්‌ ලෙස වාර්තා විය. මෙම මාසික වෙනස්‌වීමට ආහාර කාණ්‌ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම 1.30% කින් වැඩිවීම හා ආහාර නොවන කාණ්‌ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම 0.03% කින් වැඩිවීම බලපා ඇත.

ආහාර කාණ්‌ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම වැඩිවීම සඳහා සහල්, එළවළු, අලුත් මාළු, කරවල, කුකුල් මස්‌, රතු ලූනු, අමු මිරිස්‌, තේ කොළ, දෙහි සහ සුදු ලූනු යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල වැඩවිSම බලපා ඇත. එසේ වුවත් පොල්, පොල් තෙල්, බිත්තර, ලොකු ලූනු, කෙසෙල්, පැපොල් සහ සියඹලා යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල අඩුවීමක්‌ වාර්තාවී ඇත.

පසුගිය මාසය හා සසඳන කල 2017 ජුනි මාසයේ ආහාර නොවන කාණ්‌ඩයේ වියදම්වල වටිනාකම වැඩිවීම සඳහා ගෘහ උපකරණ හා ගෘහ ඒකක නඩත්තු කටයුතු, විවිධ භාණ්‌ඩ හා සේවා, මද්‍යසාර පාන වර්ග, දුම්කොළ හා මත්ද්‍රව්‍ය සහ රෙදිපිළි හා පාවහන් යන කාණ්‌ඩවල වියදම්වල වටිනාකම වැඩිවීම බලපා ඇතැයිද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.