තීක්ශණ අනුරාධගේ අලුත්ම ගීතය මෙන්න

තීක්ශණ අනුරාධගේ අලුත්ම ගීතයේ නම තමයි ” මාව තේරුම් අරන් ”

Music By Ashan Fernando
Lyrics By Dilan Gamage
Video By Chamu Sri

පාසල් වට පිටාවක් වටා ගෙතුන මෙම කතාව සිත් ඇදගන්නා බව නම් අපිට විශ්වාසයි.

ඇසට කදුලක් ගෙනෙන තීක්ශන අනුරාද ගයන අලුත්ම හිට් එක " මාව තේරුම් අරන් " ???youtube link > https://www.youtube.com/watch?v=IcK4zHR6JQ0&t=4sMusic By Ashan FernandoLyrics By Dilan GamageVideo By Chamu Sri

Publié par Coming Soon sur lundi 7 août 2017