කොටින්ට ආධාර එකතු කරන්න නිරුවත් වුන ලන්ඩන් තරුණියෝ

ලන්ඩන් නුවර අපූරු ෆන් රන් එකක් තිබුනා ඒ එකට යන්නේ Zoo’s රන් කියලා. වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම අංගයෙන් උපයන මුදල් වඳවී යන කොටින් සිංහයන් බෝකිරීමේ කාර්යයට යොදවනවා.

මේ සඳහා ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිපත්වූ තරුණ තරුණියන් කොටි ව්‍යාග්‍රයන් ලෙස තම සිරුරු පාට ගන්වාගෙන ආධාර පතා ලන්ඩන් නුවර මෙම අංගයට සහභාගී වී සිටියා.