කොටුව – අවිස්සාවේල්ල දුම්රිය මාර්ගයට වෙන්න යනදේ

හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අනිද්දා දිනය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය නිවේදනය කරනවා.

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඉරිදා දිනය තුළ දුම්රිය ධාවනය තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. එහෙත් මහරගම හා කොස්ගම අතර රේල් බස් සේවාව සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා පවසනවා.