හිටපු බොස්ගෙ උපන්දිනේ දවසේ ඔෆිස් එකට ගෙන්වලා දුන්න ෆන් එක

make-money-468x60-2

ඇමරිකාවේ නිවු ජර්සිවල අපූරු පාටියක් පැවැත්වුනා. එක සමාගමක හිටපු මානව සම්පත් කලමනාකාර මහතාව ගෙන්වලා එයා දුන්න සුපිරි පාටිය තමයි මේ. ඒකට ඉතිං පිටිනි හයර් එකට නටන්න කරන්න කට්ටියත් ගෙන්වලාලු.
make-money-468x60-2