හිටපු බොස්ගෙ උපන්දිනේ දවසේ ඔෆිස් එකට ගෙන්වලා දුන්න ෆන් එක

ඇමරිකාවේ නිවු ජර්සිවල අපූරු පාටියක් පැවැත්වුනා. එක සමාගමක හිටපු මානව සම්පත් කලමනාකාර මහතාව ගෙන්වලා එයා දුන්න සුපිරි පාටිය තමයි මේ. ඒකට ඉතිං පිටිනි හයර් එකට නටන්න කරන්න කට්ටියත් ගෙන්වලාලු.