විලාසිතාවක් වෙන්න ඇඳුමක් තියෙන්නම ඕනි නැහැලු

ෆැෂන් මොඩෙලින් මේවගේ වචන භාවිතා වෙන්නේ තරුණ පරපුරේ විලාසිතා අතරයි. මේ කියන්න යන දේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්.

ඩෙන්මාර්ක්වල පසුගිය දා විලාසිතා සතියක් පැවැත්වුනා එහිදි අපූරු විලාසිතා කීපයක් ඉදිරිපත් කරල තිබුනා නිකොලොස් නෙිබ්‍රෝ කියන නිර්මාණ ශිල්පියා ඉදිරිපත් කරල තිබුන මෙම විලාසිතා අතර නිරූපිකාවන් සහ නිරූපන ශිල්පීන්ට ඇඳුම් නම් තිබුනෙ නෑ. එයා කියන්නේ

“මිනිස් සිරුරට උපහාරයක්” යන මාතෘකාව යටතේ දිකින්නට පරිකල්පනය කිරීමට කිසිදු දෙයක් නැත යන්න අර්ථ දැක්වීමට මෙම විලාසිතා ඉදිරිපත් කර තිබුනා.