සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් නව පක්ෂයක්

ශ්‍රී ලාංකික වැසියන්ගෙන් බහුතරයක් වන සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් පක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට සිංහලේ ජාතික සංවිධානය කටයුතු කර ඇත. පසුගිය මැයි මස 5 වැනිදා මෙම කාර්යභාරයට මුල පිරූ සිංහලේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවේ මහජාතිය වන සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් මෙලෙස පක්ෂයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී.

දෙමල ජනතාව වෙනුවෙන් දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ සහ නායකයන් සිටින රටක මුස්ලිම් ජාතිය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ සහ නායකයන් සිටින රටක සිංහල නම් වූ මහ ජාතියට පක්ෂයක් නොමැතිවීම ජාතියේ අභාග්‍යක්ව තිබුනද ඊට උරදී ක්‍රියා කිරීම ජාතිවාදී ලෙස නොබැලිය යුතු බව සමස්ථ ශ්‍රීලාංකික පුරවැසියන් තේරුම්ගත යුතු කාලය එළඹ ඇත.