උමා ඔය අත්හිටුවීම පිළිබඳ අධිකරණය සලකා බැලීමට යයි

උමාඔය ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම සැප්තැම්බර් මස 29 වනදා යළි සළකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

අදාළ පෙත්සම පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය හා උමාඔය ව්‍යාපෘතියෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේදී පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ එම ව්‍යාපෘතිය නිසි පරිසර තත්ත්වයන්ට අනුකූල නොවන බවට නෝර්වේ විශේෂඥයින් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තවකින් අනාවරණය වී ඇති බවයි.

එම නිසා අදාළ ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන බව පෙත්සම්කාර පාර්ශවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

එම දිවුරුම් ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විවාදයක් පවත්වා උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිඥවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා ඇති බව සඳහන්ය.

මේ අතර අදාළ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වී කරුණූ දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ තීරණය ද සැප්තැම්බර් මස 29වනදා ලබා දෙන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත.