බිකිණියට ආපු අලුත්ම විලාසිතාව “බීච්ටේල්”

බිකිණි ඇඳුම එක දෙයක් නැතුව අඩුපාඩුවක් මෙහෙම කියන්නේ ජපාන සමාගමක්, ඒ නිසාම ඔවුන් බිකිනියටත් විලාසිතා ආබරණයක් නිපදවලා තියෙනවා.

මේකට නම තියල තියෙන්නේ බීච්ටේල් කියලා ඩොලර් 19 ක් 23 ක් අතර ගණනකට මෙම ආබරණය අලෙවි කරන අතර, එය ලෝ පුරා තරුණියන්ගේ ආකර්ශණයට ලක්වී තිබෙනවා.