බේරුවල, අලුත්ගම වින්දිතයන්ට වන්දි

බේරුවල හා අලුත්ගම සිදුවීමෙන් මිය ගිය හා තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව එම සිදුවීමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් තිදෙනාට එක් අයෙකුට රුපියල් මිලියන 2 බැගින් මිලියන 6ක් හා තුවාල ලැබූ 12 දෙනා වෙනුවෙන් එක් අයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා වන උපරිම මුදලක් වන්දි වශයෙන් ලබාදීමට නියමිතය. බන්ධනාගාර හා පුනරුත්තාපන අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා මේ සඳහා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිබේ.