ඌවේ 20 වන සංශෝධනය පරාදයි

පළාත් සභා ඡන්දය සෑම පළාත් සභාවකම එකම දිනකදී පැවැත්වීමට අදාළ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනයට ඌව පළාත් සභාව තුළ පරාජය වී තිබේ.

අදාළ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පෙරවරුවේ ඌව පළාත් සභාවේ ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ දී පනතට පක්ෂව ඡන්ද 5 ක් හා විපක්ෂව ඡන්ද 12 ක් හිමිව ඇත.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 7 කින් එම පනත් කෙටුම්පත ඌව පළාත් සභාවේ පරාජය වී තිබේ.