රාජ්‍ය ආදායම පහලට

2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ රාජ්‍ය ආදායමට සපේක්ෂව දෙවැනි කාර්තුවේ රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් කෝටි 1424කින් පහත බැස ඇතැයි 2017 වසරේ අයවැය අර්ධ වාර්ෂික මූල්‍ය කාර්ය සාධක වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

එහි සඳහන් වන පරිදි අමාත්‍යාංශ 51ක් සඳහා මෙම වර්ෂය වෙනුවෙන් ලබාදුන් මුළු ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් 67.8% ක මුදලක් ණය ගෙවීම් සඳහා වැය කර තිබේ.

එසේම අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදනවලින් 49.4% ක ප්‍රමාණයක් වියදම් කර නැති බවද එම වාර්තාවේ පෙන්වා දෙයි.

දෙවැනි කාර්තුව තුළ වැඩිම මුදලක් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය අමාත්‍යාංශය වියදම් කර ඇති අතර, එය 70.4% කි.

එමෙන්ම අවම මුදලක් වැය කර තිබෙන්නේ ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශය හා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයයි. එය එම අමාත්‍යාංශය සඳහා වෙන් කළ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 3.3% ක් සහ 3.9% ක් වේ.

2017 පළමු කාර්තුවේ රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් කෝටි 44,525ක් වන අතර, දෙවැනි කාර්තුවේ රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් කෝටි 43,101ක් ලෙස වාර්තාව සඳහන්  කරයි.