ගම්මිරිස් ගොවීන් අසීරුවේ

රජයේ සහතික මිලට ගම්මිරිස් අලෙවි කිරීමට නොහැකිවීමෙන් තමන් අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව ගම්මිරිස් නිෂ්පාදකයින් පවසනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ රුපියල් 750ක සහතික මිලට ගම්මිරිස් අලෙවි කිරීම ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි තත්වයක් උත්ගත වී ඇති බවයි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ පිළිබදව ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සමඟ යළි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ගම්මිරිස් නිෂ්පාදකයන් පවසන්නේ.