නිවුයෝක් ෆැෂන් වීක් අමුතු විලාසිතා

පසුගිය දා නිව්යෝර්ක් ෆැෂන් වීක් එක පැවැත්වුනා එහිදී 2018 වසර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ව තිබූ අපූරු විලාසිතා කීපයක් කාගෙත් අවධානය යොමුකරගෙන තිබුනා.