ඉර්මා කුණාටුව සමග පොරබදපු ගුවන් යානය බේරුන හැටි

පසුගිය දා මයිටල් අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපල වෙත ගොඩබෑමට ආ ගුවන් යානයක් ඉර්මා කුණාටුව හේතුවෙන් සිදුවීමට ගිය මහා විනාශයක් වලක්වා ගැනීමට එහි දක්ෂ ගුවන් නියමුවන් විසින් කටයුතු තිබුනා.