මයාමි ගුවන්තොටුපල ජලයෙන් යටවෙයි – ගුවන්ගමන් අත්හිටුවා වසා දමයි

ඇමරිකාවේ මියාමි ගුවන්තොටුපළට බරපතළ හානි සිදුවීම නිසා වසාදමා ඇත.

ප්ලෝරිඩාහි විශාලතම ගුවන්තොටුපළ වූ මියාමි ගුවන්තොටුපළට හානි සිදුවී ඇත්තේ ඉර්මා කුණාටුව නිසාය.

මෙම ගුවන්තොටුපළේ සියලුම ගුවන් ගමන් අවලංගු කර ඇත.

මියාමි ගුවන්තොටුපළද ජලයෙන් යටවී ඇති අතර එහි සේවා කටයුතු යථාතත්ත්වයට පත්කිරීමට සෑහෙන කලක්‌ ගතවනු ඇති බවට වාර්තාවේ.

මෙම විශාලතම ගුවන්තොටුපළේ ධාවන පථවලට ද හානි සිදුවී ඇත.