අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

අතුරුදන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැසට් පත්‍රයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අත්සන් තබා තිබේ.

ඒ අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනයට ඊයේ(12) දිනයේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය හිමිවි ඇත.