විදුලි සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

විදුලි සේවකයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත දැවැන්ත වැඩවර්ජනයට එරෙහිව රජය විසින් සියලු විදුලි සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව එලඹෙන 20 වැනිදා දක්වා සියළු නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බවට වාර්තා වේ.