හදවතේ ගායකයාගේ පලමු සම්මානය

ටීවී දෙරණ නාලිකාව විසින් සංවිධානය කල Sri Lankan of the Year 2017 හිදි ජනතා සම්මානය ජනප්‍රිය ගායක චාමර වීරසිංහ හට පුදකරනු ලැබීය. මෙහි විශේෂත්වයක් වන්නේ ජන හදවත් වල හැමදා සම්මාන දිනු හදවතේ ගායකයාගේ පලමු සම්මානය වීමයි.

20170930Chamara-1