අමෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 155 ඉක්මවයි

අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 155 ඉක්මවා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා. ඊට අමතරව බ්‍රිතාන්‍ය පවුමක මිල රුපියල් 206 ඉක්මවා තිබෙනවා.