පොලිස් බයික් කැලේ – හොරු අල්ලන්න ඩුබායි පොලිසියට එක්වූ අලුත්ම භාන්ඩේ

ලොව විශ්ෂ්ඨතම සහ වේගවත්ම පොලිසිය ලෙස ඩුබායි පොලිසිය හඳුන්වනවා. ඒ පොලිසියේ භාවිතය සඳහා අධි ධාරිතාවයකින් යුත් ලැබ්බෝගිනි ෆෙරාරි වැනි පොලිස් රථ ඇති නිසයි.

එහි අභිමානය වැඩි කරමින් ඩුබායි පොලිසිය සැකකරුවන් හඔා යෑමට නවතම හූවර්සර්ෆ් හෙවත් ඩ්‍රෝන සයිකලය පොලිස් රාජකාරී සඳහා එක්කිරීමට කටයුතු කරල තියෙනවා. පොලස් යතුරු පැදි වෙනුවට මෙය ඉදිරියේදී පොලිස් රාජකාරී සඳහා යොදවන්න සැලසුම්කරලා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.