කැළණි සරසවිය 16 දා ඇරෙයි

make-money-468x60-2

තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ කැළණි සරසවිය ලබන 16 දා යළි විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසයි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් පසුගිය දා විශ්වවිද්‍යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කළේය.

make-money-468x60-2