රයන් ජයලත් 20 දක්වා යළි රිමාණ්ඩ්

වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් මේ මස 20 දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.