මුස්ලිම් වෙන්න නම් ලිංගික අතවරයට ලක්විය යුතුයි – තරුණියකගේ පාපෝච්චාරනය

ISIS ත්‍රස්ථවාදීන්ගේ ග්‍රහනයේ සිටි යෂිදි තරුණියන් පිරිසක් පසුගිය දා සිරියානු හමුදාව විසින් මුදවාගන්නා ලදී. එහිදී ඔවුන් පවසා ඇත්තේ ඔවුන්ව ලිංගික වහලියන් ලෙස තබා ගෙන සැලකූ බවයි.

ඔවුන්ව පෙලට තබා ඔවුන්ගේ පියයුරු මිරිකා බලා පියයුරු අවශ්‍ය තරමට විශාලනම් එවලේම ලිංගික කාර්යන් සඳහා යොදා ගන්නා බවත්, එසේ නොමැතිනම් කූඩුවලට දමා තබන බවට මෙලෙස පාපොච්චාරනය කර ඇත. එලෙස ලිංගික අතවරයට පත්වූ විට ඔවුන් මුස්ලිම් වන බව එහිදී යෂිදි තරුණියන්ට පවසා මෙලෙස අතවරයන්ට ලක්කර ඇත.