කැලිෆෝනියාවේ ලැව්ගින්නකින් නිවාස 3500 ක් අළුවුන හැටි

කැලිෆෝනියාවේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ ලැව් ගින්නකින් නිවාස රැසකට සහ ව්‍යාපාර ස්ථානවලට හානි කරමින් ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක් බිලිගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

අක්කර එක්ලක්ෂ හැත්තෑ දහසක් පුරා පැතිරුණු මෙම ලැව් ගින්නෙන් මේ වන විට ජීවිත 23 ක් බිලිගෙන ඇති අතර 300 දෙනෙකු ආගියඅතක් වී ඇති බවට වාර්තා වේ. එලෙසම නිවාස 3500 ක් සම්පූර්ණයෙන් ගිණිබත්වී ඇති බවට වාර්තා වේ.


http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/10/11/3293509734532757925/1024x576_MP4_3293509734532757925.mp4