විජේගේ “පුලි” කැන්සල්

දකුණු ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ නළු විජේ රඟන දමිල චිත්‍රපටයක් වන පුලි සදහා වාරණ නියෝග පනවා ඇති බවට වාර්තාවේ.

එම වාරණ නියෝගය පනවා ඇත්තේ නිශ්පාදකයන් නිසි පරිදි ආදායම් බදු නොගෙවීම හේතුවෙන් බවටත් ඉන්දීය මාධ්‍ය පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply