තේ කම්හල් නවීකරණයට ජපානයෙන් ආධාර

ප්‍රාදේශීය වතු වැවිලි සමාගම්වලට සහ කුඩා තේවතු හිමියන්ට අයත් තේ කම්හල් නවීකරණය සඳහා ජපානයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාගැනීමට සැළසුම් කෙරෙනවා.

ඒ සඳහා ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා බැංකුව සහ මිට්සුබිෂි මූල්‍ය සමූහය සමග වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සහ භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා ඇති බව සඳහන්.

ඒ පිළිබඳ ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මෙම මූල්‍යාධාරයේ පළමු අදියර යටතේ තේ කම්හල් 250 ක් නවීකරණය කිරීමට අපේක්ෂිතයි.