මේ වසරේ මාස 9 ට ආනයන වියදම 9.7% කින් ඉහළට

මේ වසරේ (2017) පළමු මාස නවයේදී සමස්‌ත ආනයන වියදම සියයට 9.7 කින් ඉහළ ගොස්‌ ඇතැයි මහ බැංකුව කියයි.

මේ අනුව ගිය වසරේ මුල් මාස නවයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 13911.1 ක්‌ වූ මුළු ආනයන වියදම මේ වසරේ (2017) මුල් මාස නවයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 15263.7 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ තිබේ.

මේ කාලයේදී මුළු ආනයන වියදම නියෝජනය කරන පාරිභෝගික භාණ්‌ඩ ආනයන වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3279 ක්‌ දක්‌වා සියයට 2.5 කින්ද, අන්තර් භාණ්‌ඩ ආනයන වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 8221.2 ක්‌ දක්‌වා සියයට 16 කින් සහ ආයෝජන භාණ්‌ඩ ආනයන වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3623.6 ක්‌ දක්‌වා සියයට 0.2 කින්ද ඉහළ ගොස්‌ ඇතැයි මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක දැක්‌වේ. මේ අතර වර්ග නොකළ ආනයන වියදම් මේ කාලයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 9.8 සිට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 139.9 දක්‌වාද ඉහළ ගොස්‌ තිබේ.