ගුවන්තොටුපොළ කාක්කන්ට වැට

ගුවන්තොටුපොළ තුළ මේ වනවිට සිදුවන අනවසර තැරැව් කටයුතු වැළැක්වීමට අවශ්‍ය නීති පැනවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙහි පොදු පරිශ්‍රයෙහි අනවසරයෙන් ගැවසෙන විවිධ තැරුව්කරුවන් හේතුවෙන් ගුවන් මගීන් මුහුණදෙන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගෙන එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ගුවන්තොටුපොළ තුළ තැරැව් කටයුතු සිදු  කිරීම හා අනවසර පුද්ගලයන් විසින් ගුවන්තොටුපොළ තුළදී වාහනවලට බඩු පැටවීම වැළැක්වීමට අදාළව 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.