වනජීවි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට මාරුවක්

make-money-468x60-2

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශ ලේකම්වරා විශේෂ කාර්යය භාර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ. විශේෂ කාර්යයභාර අමාත්‍යංශයේ තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශයට පත් කර ඇත.

make-money-468x60-2