වත්කම් හෙළි නොකළාට සජින් වාස්ට දඩය රු.1000 යි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතා විසින් 2011 වසරේ සිට 2012 වසර දක්වා වත්කම් හා බැරකම් හෙළි කිරිමට අපොසත් වීම හේතුවෙන් කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රත්වරයා විසින් රුපියල් 1000 ක දඩයක් නියම කර තිබේ.