කොටස් වෙළඳපොල යළි ඉහළට

බදාදා දිනයේ මාස 8 කින් අවම අගයන් සලකුණු කළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ සුළු ප්‍රකෘතිමත් වීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6357 යි දශම 0 යි 4 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1 යි දශම 2 ක්.

එය නොවැම්බර් 23 වනදායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම පිරිවැටුමයි.