හානි කළ මුදල් නොට්ටු මාරු කිරීමේ කාලය දිගු කරන්න ජනපති මහ බැංකුවට උපදෙස් දෙයි

විකෘති වූ මුදල් නෝට්ටු වාණිජ බැංකු සමග හුවමාරු කරගැනීම සදහා ලබා දී තිබු කාලය දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ මාර්තු මස 31 වන දින දක්වා එම කාලය දීර්ඝ කිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා මහ බැංකුව වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු භාවිතය පිළිබද ප්‍රතිපත්තිය යටතේ විකෘති වූ මුදල් නෝට්ටු සදහා අදින් පසු ගෙවීම් සිදුනොකරන බවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබිණි.

ඒ අනුව ජනතාව සතුව පවතින එවැනි මුදල් නෝට්ටු වාණිජ බැංකු ශාඛාවන් සමග තවදුරටත් හුවමාරු කරගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙයි.

මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය සදහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට රජයට සිදුවීම හේතුවෙන් විකෘති මුදල් නෝට්ටු භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමේ තීරණය ගෙන තිබිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වලංගු මුදල් නෝට්ටු හිතමතා විකෘති කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව 1949 අංක 58 දරණ මුදල් නීති පනත යටතේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන දඞුවම් කිරීමට හැකියාව පවතියි.