අවුරුදු 10කට පස්සේ 6th Lane වැඩ පටන් ග

6th Lane කියන්නේ කාලයක් ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම සිටි සංගීත කණ්ඩායමක්. අම්මා, නිතම්බනී, මල් පෙත්තක් වැනි ගීත ඔවුන්ගේ ජනප්‍රිය වුණු ගීත කිහිපයක්. කාලයක් ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඈත්ව සිටි 6th Lane අළුත් ගීතයක් 2017 වසර අවසානයේ ඔවුන්ගේ රසිකයන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. “සැමදා” කියන්නේ ඒ ගීතය. මේ ගීතයේ පදරචනය සහ තනුව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හිරාන් තේනුවර. ගීතයේ රූප රචනයට රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ අමායා අධිකාරී සමග අමිල කරුණානායක.

එම ගීතය පහතින්