ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුතුවකින් රු.බිලියන 456ක් ලැබාගැනීමට සැලසුමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර නිකුත් කරමින් 2018 වර්ෂය තුළදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,000ක් (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 456ක්) ලබාගැනීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

එසේම ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මගින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,000ක් දක්වා අරමුදල් සපයාගැනීමටද රජය සැලසුම් කර තිබේ.

2017 අංක 30 දරණ විසර්ජන පනතට අනුව 2018 වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත උපරිම රාජ්‍ය ණය ලබාගැනීමේ සීමාව රුපියල් බිලියන 1,893ක් වන බවත්, ඉන්  රුපියල් බිලියන 1,150ක් ණය ආපසු ගෙවීම සඳහාද, රුපියල් බිලියන 743ක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා අනෙකුත් වියදම් සඳහාද භාවිත කිරීමට නියමිත බවත් රජය පවසයි.

මෙම ණය ප්‍රමාණයෙන් රුපියල් බිලියන 1,313ක් දේශීය ණය මූලාශ්‍රවලින්ද, රුපියල් බිලියන 580ක් විදේශීය ණය මූලාශ්‍රවලින්ද ලබාගැනීමට රජය  අපේක්ෂා කරයි.

දේශීය මූලාශ්‍ර මගින් ලබාගැනීමට යෝජිත ණය, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වැනි ණය උපකරණ නිකුත් කිරීම මගින්ද ලබාගැනීමට නියමිතය.