ඇඩො ලක්ෂ 5ක් ගෙනාවොත් අවුරුදු 10කට නේවාසික වීසා

ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500,000 කට වැඩි මුදලක් ප්‍රේෂණය කරනු ලබන විදේශිකයන්ට. අවුරුදු  10 වැඩි කාලසීමාවක් සඳහා නේවාසික වීසා නිකුත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ  රජයේ ප්‍රතිපත්තියට සමගාමිව වර්ථමාන වීසා නිකුත් කිරීමේ  ක්‍රමවේදය යාවත් කාලීන කිරීම හරහා මෙම තීරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව වලංගු වීසා කාලය ඉක්මවා සිටින විදේශිකයන්ගේ වීසා ගාස්තුවට අමතරව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 500 දඩ මුදලක් අයකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත.

මෙහිදී ගෙන ඇති අනෙකුත් තීරණ

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ  වන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි ආයෝජකයන්/සේවකයන්ට අදාළ නේවාසික වීසා නිර්‘දේශ කිරීමේ බලය ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් වන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට පැවරීම

විදේශීය ශිෂ්‍යයන් සඳහා සම්පූර්ණ අධ්‍යයන කාල පරිච්ඡේදය සඳහා නේවාසික වීසා ලබාදීම

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු හා විවාහ වී සිටින විදේශීය කාලාත්‍රයා සඳහා වසර 05 කාලසීමාවක් සඳහා කාලාත්‍ර වීසා ලබාදීම සහ ඔවුන්ගේ  දරුවන්ට වීසා ලබාදීම

සිය ශ්‍රී ලාංකේය කාලාත්‍රයන් මියගිය විදේශීය කාලාත්‍රයන් සඳහා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ වසර 10 කාලයක් අඛණ්ඩව වාසය කරන ලද හෝ වයස අවුරුදු 18  අඩු දරුවන් සිටින විදේශීය කාලාත්‍රයන් සඳහා රැකියාවකට  නිරත වීම පිණිස අවුරුදු 02 ක කාලසීමාවකට නේවාසික වීසා ලබාදීම

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති දැනටමත් විදේශීය රටක පුරවැසි භාවයක් ලබා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව සිටින පුද්ගලයන්ට ස්ථිර නේවාසික වීසාවක්  (permanent residence visa)  ලබාදීම