පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ හොරකමට පී.එච්.ඩී. ගහපු අය – හඳුන්නෙත්ති

පළාත් පාලන නියෝජිතයකුගේ වැටුප රුපියල් අටදාහයි. ඒ වැටුප අරන් ඩබල් කැබ් ගන්න. ගල්කොරියක් දාන්න. ටිපර්, බැකෝ ගන්න මාසේ ගානේ එකතුකරලවත් බෑ. අපිට මාසේ ගානේ එකතු ක රලා, ඩබල් කැබ් තියා අල්මාරියක්වත් ගන්න බෑ.’
‘ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ හොරකමට පී.එච්.ඩී. ගහපු අය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අය හොරකම විවේචනය කරනකොට මේ රටේ ‍පොඩි දරුවන්ටත් හිනා යනවා’
සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ‍පොළොන්නරුවේදී පැවැති ජනහමුවකදීය.