පෞද්ගලික රෝහල් සැත්කම් සඳහා උපරිම මිලක් නියම කෙරේ

පෞද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සඳහා අය කරන ගාස්තුවල නිසි ප්‍රමිතියක් ඇති කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කටයුතු කරයි. දැනට එකම වර්ගයේ සැත්කමක් සඳහා එක් එක් පෞද්ගලික රෝහල්වල විවිධ මිල ගණන් අය කරන බවටජාතික ඖෂධ නියාමන කොමිසමට මහජන පැමිණිලි ලැබී ඇත.

එබැවින් පෞද්ගලික රෝහල් නියාමන පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ එක් එක් සැත්කම් සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් නියම කිරීමට අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

එහිදි පළමුව සෑම පෞද්ගලික රෝහලකම සැත්කම් සඳහා අය කරන මිල ගණන් පරික්ෂා කෙරෙනඅතර එම වාර්තා සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් සීමා කෙරෙනු ඇත. පෞද්ගලික රෝහල්වල සිදු කරන එකම වර්ගයේ සැත්කම් සඳහා ඉදිරි මාස 06 තුළ එකම මිලක් අය කිරීමට නියමිතය.