ඇශ්ලි ජඩ් ශ්‍රී ලංකාවට එයි

සම්මානනීය හොලිවුඩ් නිළියක හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ අරමුදලේ ඈශ්ලි ජඩ් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

ලබන සතියේදී ඇය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර එහිදී ඇය කාන්තාව හා ළමයින් සවිබල ගැන්විමේ වැඩසටහන් කිහිපයකට එක්වීමට නියමිතය.