කේ සුජීවා සහ අජිත් රහස එළිවෙයි

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සහ රූපලාවන්‍යය ක්ෂේත්‍රයේ ජනප්‍රිය නමක් දිනාගෙන සිටින කේ. සුජීවාගේ ජීවිතයේ තම ජීවිතයේ වෙනසක් සිදුවීමට යන බව මීට මාස තුනකට පෙර මාධ්‍යට කියා සිටියා.

එම වෙනස මේ වන විට ඇගේ ජීවිතය තුළ සිදුවී අවසන් බව පවසනවා.

ඇය මේ වන විට කැලුම් ගෙන් වෙන්වී අජිත් මුතුකුමාරණ සමග විවාහ වී සිටිනවා. ඇය පවසන්නේ ඇග‍ේ සිතුම් පැතුම් ගතිපැවතුම් මත විවාහ ජීවිතයේ ඇතිවූ ඇතැම් ගැටළු කැලුම්ගෙන් වෙන් වීමට හේතු වූ බවයි.

12046582_10207838565869983_1267607409136993361_n

1609596_10207838570110089_8057310243441269780_n

12003983_10207864442036871_6147769367307985036_n

11222403_10207864441596860_5122896059434844983_n

12046619_10207864441196850_2017261235430427154_n

12074978_10207864440756839_8774843804752255212_n

11987202_10207864440436831_4349357010312136832_n

12038442_10207864440036821_6950531532696107211_n

12063645_10207864439716813_4716618588456554487_n

12096495_10207864438716788_7270920925179016361_n

11228047_10207864438076772_7695769705637294930_n

12079467_10207864437356754_1364799821432594763_n

12079581_10207864436956744_8676761669952579973_n

12079573_10207864436596735_1459630187529085157_n

12074742_10207864435956719_3953870357021119360_n

12075004_10207864435276702_1709206333901107072_n

12079513_10207864434876692_957654847952126747_n

Leave a Reply