සූර්ය පැනල නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ අරඹයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සූර්ය පැනල නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව ඊයේ (21දා) උදෑසන සිය නිෂ්පාදන ආරම්භ කළේය. ජපානයේ සූර්ය පැනල නිෂ්පාදන සමාගම් 05 ක් එක් වී 100% ක් ජපාන ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ආරම්භ කර ඇත.

“සකුරා සෝලා” ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජනයේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 05 කි. මෙහි වොට් 320 ක ධාරිතාවයෙන් යුතු සූර්ය පැනල මසකට 17,000 ක් නිපදවීමට සැලසුම් කර ඇත. සූර්ය බල සංග්‍රාමය යටතේ ඉදිරි 2020 වසර තුළ ජාතික විදුලි බල අවශ්‍යතාවයෙන් 20% ක් , එනම් මෙගා වොට් 1,000 ක් සූර්ය බල ශක්තියෙන් ලබා දීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

මීට අමතරව ඉදිරි වසර වලදී ඉන්වටර් සහ LED විදුලි බල්බ නිෂ්පාදනයට ද සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වන මෙම කම්හල , දැනටමත් සිය නිෂ්පාදන සදහා ,SLS , TUV, ISO, තත්ව සහතික ගනනාවක් ද ලබා තිබේ. මෙම නව කම්හලේ නිෂ්පාදන වලින් 20% ක් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෙළඳ පළ සදහා ද , ඉතිරි 80% ජපානය වෙත අපනයනය කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබේ.